Klinické sledovanie Médiá Kontakt

Obsah košíka:

Máte otázku? Napíšte nám!

Právne vyhlásenie

Pred používaním stránky si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky a presvedčte sa o tom, že si ich vysvetľujete správne! Prosíme prečítať aj vyhlásenie o ochrane údajov!

Túto webovú stránku (ďalej: webová stránka) a všetky informácie na nej, komunikáciu, softvéry, fotografie, programové kódy, videá, texty, hudbu, grafiku, zvuk, obraz, ako aj iné materiály a služby (spoločne: obsah) prevádzkuje prevádzkovateľ PROVITEX – Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o. (ďalej: prevádzkovateľ) pre užívateľov jeho výrobkov alebo služieb a pre verejnosť, výlučne na nižšie uvedené zákonné účely.

Návštevník webovej stránky (ďalej: užívateľ) prístupom k webovej stránke, resp. jej používaním záväzne prijíma nižšie uvedené podmienky používania webovej stránky.

1. Súhlas s podmienkami; príslušné právne predpisy.

Otvorením webovej stránky, vyhľadávaním a/alebo používaním stránky tieto podmienky záväzne prijíma ako povinné (ďalej: podmienky), a zaväzuje sa dodržiavať príslušné zákonné predpisy a nariadenia. Vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť súhlas s uvedenými podmienkami vo vlastnom mene alebo v mene zastupovanej osoby. Keď niektoré ustanovenie týchto podmienok v dôsledku ustanovení zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov ktorejkoľvek krajiny, resp. v dôsledku právoplatného rozsudku súdu sa stávajú neplatnými, táto skutočnosť nemá vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení podmienok.

Ak tieto podmienky neprijímate, nemôžete používať webovú stránku!

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo zrušiť prístup k webovej stránke, alebo jej obsah, preto užívateľ je povinný pri každej návšteve kontrolovať podmienky používania webovej stránky.
Na jednotlivé dokumenty na webovej stránke sa vzťahujú ďalšie podmienky používania, tieto podmienky sú uvedené v danom dokumente.

2. Oprávnenie na prístup

Oprávnenie na prístup k webovej stránke môže dodávateľ - konajúc podľa právomoci na diskréciu – kedykoľvek zmeniť, odvolať alebo zrušiť.

3.Podmienky používania obsahu webovej stránky

Obsah je chránený autorským právom. Copyright © Prevádzkovateľ Všetky práva vyhradené. Obsah je chránený autorským právom, medzinárodným dohovorom a príslušnými národnými zákonmi.
Celý obsah webovej stránky je duševným vlastníctvom. Prevádzkovateľa alebo iných právnych subjektov, ktoré udelili prevádzkovateľovi právo na používanie obsahu.

Možnosť prístupu k webovej stránke, resp. ani jeden z prvkov obsahu stránky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo príslušnej tretej strany ani nepriamo, ani odkazom, ani iným spôsobom neposkytuje žiadne oprávnenie alebo povolenie na používanie duševného vlastníctva, ktoré je uverejnené na stránke, ak neexistuje odlišné ustanovenie. Prevádzkovateľ v súvislosti s duševným vlastníctvom prevádzkovateľa alebo tretej osoby, ktoré je uverejnené na stránke, neposkytuje užívateľovi žiadne vyslovené alebo nevyjadrené súhlasné právo. Užívateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo príslušnej tretej osoby obsah stránky nesmie ani v celku, ani čiastočne kopírovať, reprodukovať (vytvorením odkazov, alebo iným spôsobom), nemôže ho zmeniť, prenajímať, predať, nemôže z neho vytvoriť upravené diela, nemôže posielať ďalej, rozširovať. Ďalej je zakázané duševné vlastníctvo nachádzajúce sa na webovej stránke v pôvodnej alebo prepísanej podobe uverejniť, vysielať alebo odovzdať, v celku alebo čiastočne uschovávať na počítači.

Keď prevádzkovateľ osobitne neoznačuje, materiály na webovej stránke sú pod ochranou autorského práva, ich použitie bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané, keď Podmienky používania webovej stránky alebo text na webovej stránke neustanovuje inak. Obrazy, fotografie a ilustrácie umiestnené na webovej stránke sú vo vlastníctve prevádzkovateľa, alebo ich používa na základe povolenia. Každé neoprávnené použitie obrazov môže byť porušením autorského práva, ochrannej známky, osobnostných práv, ustanovení zákona o reklame, telekomunikačných pravidiel a ďalších zákonov. Neoprávnené používanie má trestnoprávne a občianskoprávne následky. prevádzkovateľ môže požadovať ukončenie porušenia práva a náhradu škody.

Prevádzkovateľ povoľuje, aby užívateľ na vlastné použitie - s výnimkou použitia na obchodné účely - otvoril, stiahol alebo vytlačil niektoré časti materiálov umiestnených na webovej stránke. V materiáloch stiahnutých z webovej stránky nemôže zmeniť informácie o vlastníckom práve, a nemôže ich vymazať.

4. Súhlas

Prevádzkovateľ súhlasí s vyhľadávaním na webovej stránke pomocou počítača alebo mobilného telefónu, resp. s vytlačením výňatkov pre vlastné účely – nie s cieľom distribúcie. Ku kopírovaniu s cieľom distribúcie je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa. Z hľadiska pravidiel za distribúciu sa považuje ďalšie používanie rozmnoženej časti strany, jej uschovávanie v databáze, umožnenie stiahnutia, predaj. Na jednotlivé dokumenty webovej stránky sa môžu vzťahovať aj ďalšie podmienky, ktoré uverejňujeme v konkrétnych dokumentoch.

5. Nakladanie s materiálmi na webovej stránke

(Keď redakčná rada webovej stránky umožní uverejnenie materiálov, písomných materiálov, fotografií, tlačových správ a iných materiálov prichádzajúcich od používateľov, na nakladanie s týmito materiálmi sa vzťahujú nasledovné pravidlá.)

Za umiestnenie materiálov na webovej stránke zodpovedá redakčná rada, ktorá má právo umiestniť užívateľom doručené materiály na webovej stránke, ale nie je to jej povinnosťou.

Žiadna komunikácia a materiál zasielaný prevádzkovateľovi elektronickou poštou nie je považovaný za dôverný.
Užívateľ sa zaväzuje, že komunikácia alebo doručený materiál neobsahuje protizákonný alebo na zverejnenie iným spôsobom nevhodný obsah; že urobí všetko preto, aby pred akoukoľvek komunikáciou alebo pred zaslaním materiálu odstránil z neho vírusy a iné prvky, ktoré by mohli spôsobiť škodu; resp. že materiál je v jeho vlastníctve, alebo má neobmedzené právo na používanie a na zaslanie prevádzkovateľovi.

Užívateľ doručením rôznych materiálov (napr. príspevkov, písomných názorov, fotografií a pod.) prevádzkovateľovi prevedie všetky práva na prevádzkovateľa, vrátane práva na zverejnenie alebo akékoľvek použitie, skrátenie, zmenu alebo odstránenie materiálu.
Prevádzkovateľ nie je povinný zdržať sa reprodukcie, publikácie komunikácie alebo materiálu, alebo ich použitia v akejkoľvek podobe na akýkoľvek účel. Prevádzkovateľ môže voľne použiť obsah takejto komunikácie alebo materiálu, nápady, inovácie, pojmy, metódy a know-how na akýkoľvek účel, okrem iného na vývoj, výrobu výrobkov a služieb a/alebo ich uvedenie na trh bez toho, aby mal zasielateľovi zaplatiť protihodnotu.

Užívateľ prijíma, že odteraz tieto práva môžu byť uplatňované bezplatne, nie sú obmedzené časovo, ani priestorovo a sú voľne prevoditeľné prevádzkovateľom na tretiu osobu; a nakoniec užívateľ prijíma, že v súvislosti s materiálom umiestneným na webovej stránke nezačne konanie proti prevádzkovateľovi.
Užívateľ sa zaväzuje, že nepodnikne žiadne právne kroky voči prevádzkovateľovi v súvislosti so zaslaným materiálom, resp. odškodní prevádzkovateľ v prípade, keď tretia osoba podnikne akýkoľvek právny krok voči prevádzkovateľovi v súvislosti so zaslaným materiálom. Prevádzkovateľ nie je schopný kontrolovať obsah, ktorý je uverejnený užívateľmi webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah a informácie, za ich pravdivosť a presnosť. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného zváženia kedykoľvek odstrániť z webovej stránky ktorýkoľvek užívateľmi zverejnený obsah.

6. Podmienky uverejnenia materiálov

Materiály uverejnené na webovej stránke nemôžu porušovať práva tretej osoby, napr. autorské právo, právo používania mena alebo právo na ochrannú známku. Prevádzkovateľ webovej stránky nekontroluje materiály priebežne, nestotožňuje sa s materiálmi, ktoré zverejňujú užívatelia webovej stránky, a nepovažuje ich za vlastné.

Užívateľ je povinný pred uverejnením materiálov presvedčiť sa, či má všetky práva a súhlasy, ktoré sú k zverejneniu materiálu potrebné; v opačnom prípade musí zaobstarať potrebné práva a súhlasy; je povinný presvedčiť sa, či materiál neobsahuje protiprávne alebo na zverejnenie z iného dôvodu nevhodné časti; je povinný urobiť všetko v záujme toho, aby z materiálu odstránil vírusy a iné prvky, ktoré by mohli spôsobiť škodu.
Prevádzkovateľ webovej stránky nie je povinný kontrolovať, či užívateľom uverejnený materiál neporušuje práva tretej osoby. V prípade porušenia týchto podmienok užívateľ znáša zodpovednosť voči prevádzkovateľovi, a je povinný nahradiť prípadné súvisiace škody alebo náklady. Táto povinnosť zahŕňa aj náhradu nárokov tretej strany, vrátane poplatku za ochranu, ktorý sa uplatňuje na základe previnenia užívateľa voči prevádzkovateľovi webovej stránky.

7. Podmienky výmazu materiálov

Užívateľ je zodpovedný za to, aby vyhotovil bezpečnostné kópie z materiálov, ktoré uverejnil na webovej stránke, ak sú pre neho tieto materiály dôležité. Prevádzkovateľ webovej stránky neznáša zodpovednosť za to, keď takéto materiály sa odstránením alebo úpravou nenávratne stratia, a nie je povinný materiály v žiadnej podobe archivovať.

8. Zmeny, úpravy

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne zmeniť alebo odstrániť obsah bez oznámenia. Prevádzkovateľ aktualizáciou môže z času na čas zmeniť tieto podmienky. Užívateľ používaním webovej stránky súhlasí s týmito zmenami a záväzne ich prijíma, a zaväzuje sa, že pravidelne otvorí túto stránku, aby videl, aké podmienky je povinný dodržiavať.

9. Vonkajšie odkazy

Prevádzkovateľ v záujme toho, aby zabezpečil čo najhodnotnejší obsah pre svojich návštevníkov, z webovej stránky môže umiestniť odkazy na vonkajšie webové stránky. Pri otvorení odkazov na vonkajšie stránky užívateľ je povinný pred používaním stránky preštudovať a prijať podmienky používania týchto strán.
Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemá možnosť kontroly nad odkazovanými stránkami ani v tom prípade, keď vonkajšia strana je vo vzťahu s prevádzkovateľom, a prevádzkovateľ neznáša žiadnu zodpovednosť za obsah vytvorený alebo zverejnený na takýchto vonkajších stránkach. Odkazy na iné webové stránky zabezpečujú pohodlie pre užívateľov webovej stránky.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uverejnené na webovej stránke dávame k dispozícii výhradne s cieľom všeobecného informovania a záujmu.
Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať presné a čerstvé informácie, ale nie je zodpovedný za prípadnú nepresnosť informácií. Prevádzkovateľ zabezpečuje stránku a jej obsah princípom "as is" (ako je), a neznáša žiadnu zodpovednosť za dostupnosť, presnosť, spoľahlivosť a obsah webovej stránky alebo odkazovaných stránok.
Prevádzkovateľ podľa príslušných zákonov v najväčšej možnej miere vylučuje zodpovednosť, zákonnú alebo iným právnym predpisom určenú záruku, vrátane záruky za právnu vysporiadanosť obsahu, alebo záruky, že obsah je obchodovateľný alebo vhodný na daný cieľ.

Okrem toho prevádzkovateľ neznáša zodpovednosť v súvislosti s tým, či webová stránka funguje bez problémov, či chyby odstraňujú, či webová stránka a server, z ktorého sú stránky dostupné, neobsahuje vírusy a iné prvky, ktoré môžu spôsobiť škodu, resp. či webová stránka bude kompatibilná so všetkými hardvérmi a softvérmi, ktoré užívateľ používa. Príslušné zákony neumožňujú vylúčenie niektorých záruk, preto sa môže stať, že vyššie uvedené vylúčenia pre Vás neplatia.

11. Obmedzenie zodpovednosti

V súvislosti s prístupom k webovej stránke, jej používaním, alebo nefunkčným stavom, prípadne nevhodným fungovaním – vrátane čistoty prístupového servera od vírusov a ďalších prvkov, ktoré môžu spôsobiť škody - prípadnými nedostatkami, poruchami, meškaním postúpenia informácií, resp. v súvislosti s používaním informácií a materiálov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke, prevádzkovateľ neznáša žiadnu výslovnú alebo predpokladanú zodpovednosť.
Prevádzkovateľ neznáša žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody zapríčinené vyššie uvedenými dôvodmi, nie je zodpovedný za prípadné náklady, za ušlý zisk alebo prerušenie obchodnej činnosti, ani v tom prípade, keď mohol mať vedomosť o možnosti vyskytnutia takýchto škôd. Príslušné zákony neumožňujú vylúčenie niektorých záruk, preto sa môže stať, že vyššie uvedené vylúčenia pre Vás neplatia.

12. Ochranné známky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje – tu konkrétne neuvedené – práva. Je zakázané používať ochranné známky, slogany alebo iný obsah uverejnený na webovej stránke odlišne od týchto pravidiel a zákonných predpisov
. Užívateľ nezíska ani licenciu, ani právo na používanie obchodnej značky alebo znaku, ktoré sa objavujú na webovej stránke.

13. Iné ustanovenia

Vlastnícke právo k zdrojovému kódu si vyhradzuje tvorca webovej stránky, Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu. (Zdrojovým kódom rozumieme všetky časti, prvky webovej stránky, ktoré nevytvára prevádzkovateľ, alebo užívateľ. ) V súvislosti s obrazovým a textovým obsahom objavujúcej sa na webovej stránke spoločnosť Web Hosting Kft. neznáša žiadnu zodpovednosť.
Zdrojový kód ako duševný produkt je chránený autorským právom podľa § 1 ods. 2 písm. C) zákona LXXVI z 1999.

na vrch strany

Huby

Výživové doplnky s obsahom výťažkov z húb

Aries prípravky

Výživové doplnky s obsahom prirodzených flavonoidov

Certifikat