Klinické sledovanie Médiá Kontakt

Obsah košíka:

Máte otázku? Napíšte nám!

Ochrana údajov

VÁŠ KOŠÍK JE PRÁZDNY

Váš košík je momentálne prázdny z rôznych dôvodov:

 • ešte Ste doňho nevložili žiaden prípravok
 • odoslali Ste nám objednávku, preto sa zároveň s odoslaním objednávky vymazal obsah košíka

ĎALŠIE MOŽNOSTI

 • Zabudli Ste heslo? Na tejto stránke môžete požiadať o nové heslo, ktoré následne po vstupe môžete ľubovoľne meniť.
 • Za pomoci registračného formulára sa môžete registrovať na našej stránke.

VÁŽENÝ NÁVŠTENÍK!

Za pomoci formulára sa môžete registrovať na našej stránke.

Postup pri registrácií

 • Pozorne vyplňte formulár v dolnej časti.
 • Pozorne si prečítajte údaje, ktoré obdržíte po registrácií v e-maily.
 • K aktivácií registrácie kliknite na vyznačený aktivačný odkaz zvýraznený v e-maily.
 • Vstúpte na našu stránku k dosianutiu ďalších možností.

Údaje označené * sú povinné!

VÁŽENÝ NÁVŠTEVNÍK!

Zabudli Ste heslo? Na tejto stránke môžete požiadať o nové heslo.

Postup pri žiadosti o nové heslo

 • Do dolného políčka vpíšte e-mailovú adresu, ktorú Ste zadali pri registrácií.
 • Pozorne si prečítajte mail, ktorý obdržíte po zažiadaní o nové heslo.
 • Vstúpte na našu stránku ...
 • Nakoľko si želáte zmeniť heslo, ktoré Vám vygeneroval program, kliknite na zmenu údajov a postupujte podľa inštrukcií.

VÝHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

V stručnosti spracúvame Vaše osobné údaje aby sme mohli:

Spracovať Vašu objednávku, keď u nás nakupujete. Robíme tak preto, aby komunikácia a ponuky od nás boli pre Vás čo najviac relevantné a zaujímavé. Odkaz, ktorý Vám posielame v podobe emailu, SMS správ a poštou, Vám zasielame na základe histórie Vášho nákupu a prípravku o ktorý ste prejavili záujem.

Aké práva máte na ovplyvnenie zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi?

Podľa GDPR máte viacero práv, okrem iného máte vždy právo namietať voči marketingu.

Kto zodpovedá za zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi?

Firma PROVITEX-Výskumná spoločnosť onkologických ochorení s.r.o. “naši zamestnanci” zodpovedáme za zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi. Vaša integrita je pre nás dôležitá. V tomto vyhlásení Vás chceme informovať o tom, ako sa u nás zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi, keď u nás nakupujete, keď nás navštevujete online a identifikujete sa, vytvárate si a používate Váš účet, tiež keď od nás dostanete newsletter, SMS-informáciu od kuriera, poštové zásielky, informácie, reklamné materiály.

Ak máte nejaké otázky ohľadne zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi alebo sa chcete na nás obrátiť ohľadne uplatnenia Vašich práv, kontaktujte našu firmu PROVITEX – najjednoduchšie nás zastihnete na . Naša poštová adresa je PROVITEX-Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s r. o., P.O.Box 51, Pošta 5, 945 01 Komárno, alebo nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 035/ 7789 830 a 0911/997 899.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

V stručnosti spracúvame Vaše osobné údaje aby sme mohli:

 • spracovať Vašu objednávku, keď u nás nakupujete
 • posielať newslettery a reklamné materiály prostredníctvom emailu, alebo poštou
 • vybrať pre Vás prispôsobené a relevantné ponuky
 • dodržiavať platné zákony a pravidlá
 • ponúkať funkčnosť na domovskej stránke, tak aby bola čo najvhodnejšie prispôsobená Vám používateľom.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

My a naši spolupracovníci sme podnikli viacero organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov. Pracujeme aktívne na dodržiavaní EU direktívy o ochrane údajov (GDPR). Máme viacero IT systémov a funkcií, ktoré nám pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje od nezákonného alebo nepovolaného zaobchádzania. Ďalej máme interné rutiny, ktoré zabezpečujú aby len určité osoby mali prístup k Vašim osobným údajom.

Prečo nám musíte poskytnúť Vaše osobné údaje a čo sa stane ak nám ich neposkytnete?

Aby sme mohli poskytovať určité služby a aby bolo možné uzavrieť dohodu s našou firmou PROVITEX s.r.o. je potrebné aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje. Ak nám neposkytnete Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné aby sme mohli dokončiť našu objednávku s Vami, nemôžeme Vám doručiť Vaše objednané prípravky.

Ak nám neposkytnete údaje potrebné na úkon, ktorý vykonáme s Vašim súhlasom, nemôžeme spracovať Vaše údaje ohľadne tohto úkonu. Váš súhlas je potrebný napr. ak chcete pokračovať v odbere newsletteru, SMS-informácií a poštových zásielok obsahujúcich informácie a ponuky pre Vás počas dlhšej doby.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú určené len pre účely firmy PROVITEX- Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o.

S kým môžeme zdieľať Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s dodávateľmi, ktorí poskytujú spôsob platby, ktorý ste si zvolili. V závislosti aký druh platby ste si vybrali, môže byť rôzne aké údaje sa dodávateľom budú spracúvať, ako aj akým spôsobom sa s nimi bude zaobchádzať.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s našimi doručovacími dodávateľmi, aby sa mohli Vaše prípravky, ktoré ste si objednali doručiť alebo aby sa mohla zásielkavrátiť späť k nám, ak ste zmenili názor alebo ste uskutočnili reklamáciu alebo si chcete prípravky vymeniť. Toto robíme preto, aby dopravca mohol uskutočniť dodávku a poslať Vám informáciu, že Váš balík je pripravený na vyzdvihnutie.

Presúvame Vaše údaje mimo EU/EHP?

Nie, nepresúvame. Len ak to bude potrebné na vyžiadanie niektorého kompetentného kontrolného úradu SR.

Aké máte práva na ovplyvnenie zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi?

Podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR) máte určité práva ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov. Nižšie uvádzame, aké máte práva a čo obsahujú.

Zrušenie Vášho súhlasu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom, máte kedykoľvek právo zrušiť celý súhlas o spracovávaním Vašich údajov alebo jeho časť. Zrušenie súhlasu platí odo dňa zrušenia.

Právo prístupu

Máte právo dostať potvrdenie ak osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sa spracúvajú, tiež informáciu ako sa osobné údaje spracúvajú, napr. účel spracúvania a akých kategórií sa spracúvanie osobných údajov týka. Máte právo dostať kópiu osobných údajov v procese spracúvania.

Právo na opravu

Máte právo bez čakania na opravu osobných údajov, ako aj prostredníctvom informácií skompletizovať neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ak ste zrušili Váš súhlas, na ktorom sa ich spracovanie zakladá a neexistuje žiadny právny základ na ich spracúvanie;
 • ak budete namietať voči spracúvaniu za predpokladu, že nemáme dôvodnú príčinu na pokračovanie so spracúvaním, ktorá má väčšiu váhu ako Vaša dôvodná príčina nepokračovať;
 • keď sa osobné údaje spracúvajú nezákonným spôsobom;
 • ak sa osobné údaje musia vymazať aby spĺňali právny záväzok, ktorý sa nás týka;

PROVITEX vymaže Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť, za predpokladu, že nemáme povinnosť uchovať osobné údaje v súlade s direktívou EU o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo iného zákona.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, ak:

 • namietate voči správnosti údajov (a však len počas doby, keď dostaneme možnosť na kontrolu tejto skutočnosti);
 • spracúvania je často nezákonné a chcete aby sa obmedzili údaje namiesto ich vymazania;
 • potrebujete údaje na uplatnenie alebo obhajobu v právnej veci, ale my už osobné údaje nepotrebujeme;
 • namietate voči spracúvaniu, ktoré nebolo v oblasti zváženia záujmov

Právo namietania voči spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladajú na zvážení záujmov. Toto však platí ak nemôžeme preukázať presvedčivé dôvody na spracúvanie, ktoré majú väčšiu váhu ako Vaše záujmy, práva a slobody alebo ak sa tak deje na stanovenie, vykonanie alebo ochranu právneho nároku.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, za účelom marketingovej činnosti, ktorú zahŕňa profilovanie v takom rozsahu, ktorý má súvislosť s priamou marketingovou činnosťou. Ak namietnete voči marketingovej činnosti a/alebo profilovaniu, Vaše osobné údaje sa už nebudú spracúvať na takéto účely.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému úradu (bez toho, že to ovplyvní nejaké iné administratívne postupy preskúmavania alebo právne prostriedky). Takáto sťažnosť sa podá na úrad v tej členskej krajine v rámci EU/EHP kde máte Váš bežný pobyt, kde pracujete alebo kde sa vyskytlo prekročenie platných zákonov a pravidiel ochrany údajov. Príslušný dozorný úrad na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý môžete kontaktovať na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať tie osobné údaje, týkajúce sa Vašej osoby, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, všeobecne používanom formáte a dajú sa ľahko presunúť inému správcovi zodpovednému za osobné údaje (prenosnosť údajov).

 • spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase alebo na dohode
 • spracúvanie sa vykonáva automaticky.

Máte právo na presun osobných údajov priamo od nás inému správcovi osobných údajov, ak je toto technicky možné.

Huby

Výživové doplnky s obsahom výťažkov z húb

Aries prípravky

Výživové doplnky s obsahom prirodzených flavonoidov

Certifikat